Mijn familie woont in een instelling die een samenwerking heeft met Vitadent, heeft hij/zij nog haar tandartsverzekering nodig?

Wanneer de cliënt in een zorginstelling woont met een indicatie voor verpleging en verzorging en een zorgzwaarte van minimaal ZZP4 of hoger worden de kosten vergoed binnen de WLZ. Er zijn geen aanvullende verzekeringen meer nodig voor de mondzorg.

Wat gebeurt er wanneer in het geval van een afspraak bij de externe kaakchirurg?

Als het noodzakelijk is dat de cliënt een bezoek brengt aan de kaakchirurg, wordt dit in overeenstemming bepaald met de behandelend arts en de wettelijk vertegenwoordiger. Het bezoek wordt behandeld als een ziekenhuisbezoek en indien het wenselijk en nodig is, wordt er in overleg begeleiding geboden door een van de teamleden van Vitadent.

Speelt de behandelend arts nog een rol bij de behandelopties?

De behandelend arts/specialist ouderengeneeskunde (SO), blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle behandelingen van de cliënt binnen de zorginstelling. Het is dan ook daarom dat er altijd een akkoord moet zijn van de behandelend arts alvorens er gestart wordt met de behandeling. Relevante zaken zoals medicatie en andere complicaties worden hier (indien van toepassing) in meegenomen en behandelopties worden nauwkeurig tegen het licht gehouden.
Het team van Vitadent Mondzorg onderhoudt voortdurend een nauwe samenwerking met de behandelend arts op alle zorginstellingen en evalueren regelmatig de mondzorg van de cliënten.

Zijn er kosten wanneer er een nieuwe prothese gemaakt moet worden?

Er zijn kosten, maar deze worden vergoed binnen de wet langdurige zorg. Dit betekent, net als bij de reguliere behandelingen van Vitadent Mondzorg binnen de zorginstelling, dat de cliënt uiteindelijk niets terugziet van deze kosten behalve het eigen risico. Hier geldt overigens wel dat de cliënt de benodigde indicatie bezit voor 24uurs verpleeghuiszorg.

Krijg ik inspraak bij de behandelingen?

Zonder een akkoord van de cliënt, en/of wettelijk vertegenwoordiger zal een behandeling niet gestart worden tenzij er een dringende medische noodzaak is. In dat geval ligt de beslissing bij de behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde) van de cliënt.

Kan er wel hygiënisch gewerkt worden op de kamer?

Omdat het belang van het welzijn van de cliënt voorop staat, vooral bij een kwetsbare groep als zorgafhankelijke ouderen, wordt er behandeld in de eigen omgeving. Uiteraard wordt hier gewerkt conform alle geldende richtlijnen en normen.

Is er sprake van een vast team voor mijn vader of moeder?

De teams van Vitadent Mondzorg worden gekoppeld aan vaste zorginstellingen zodat er een goede behandelrelatie kan ontstaan tussen de cliënten, familie, behandelend artsen, en zorgmedewerkers. Alleen wanneer er sprake is van een spoedgeval zou het kunnen dat een collega-team de afspraak waarneemt.

Waar bestaat de preventieve mondzorg uit?

Preventieve mondzorg gaat vooral over het voorkomen van problemen in de mond. Het heeft hoofdzakelijk te maken met het onderhouden van een goede mondhygiëne en het bewaken van de randvoorwaarden om dit te bereiken. Elke cliënt krijgt een mondverzorgingsplan. Indien de cliënt niet meer in staat is zelf deze verzorging uit te voeren wordt dit gedaan door een zorgmedewerker van de zorginstelling of de preventie-assistent van Vitadent Mondzorg. Wanneer er sprake is van een situatie die extra aandacht behoeft kan het zijn dat onze mondhygiënist wekelijks de mondhygiëne komt controleren en op orde houdt. Voor elke cliënt geldt dat Vitadent Mondzorg, in goede samenwerking met de zorgmedewerkers de mondhygiëne nauwlettend in de gaten blijft houden.

Is er ook mondzorg nodig in geval van een kunstgebit?

Ook bij het dragen van een gebitsprothese (kunstgebit) kan er sprake zijn van een verminderde mondhygiëne. Zaken als schimmels of bacteriële infecties kunnen risico’s vormen voor de gezondheid op hogere leeftijd. Een regelmatige controle van de mondhygiëne blijft hiervoor van belang.

Wat wordt er gedaan in geval van acute klachten?

Voor acute klachten heeft Vitadent Mondzorg een oplossing. Binnen de openingstijden wordt er voor spoed altijd ruimte gemaakt in de planning door een van de bestaande teams. Buiten openingstijden is er de beschikking over een eigen nooddienst.

Komt Vitadent Mondzorg bij mij thuis voor de behandeling?

Vitadent Mondzorg werkt samen met WLZ-instellingen en behandelt de cliënt in de eigen omgeving. Dat betekent dat in 90% van de gevallen de cliënt niet naar een externe locatie verplaatst hoeft te worden voor de behandeling. Voor thuiswonende cliënten bestaat er nog geen mogelijkheid voor behandeling. Momenteel worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht.

Zijn er kosten verbonden aan de mondzorg van Vitadent Mondzorg?

Er zijn wel kosten verbonden aan de mondzorg, maar deze komen niet ten laste van de cliënt indien deze binnen de Wet Langdurige Zorg valt en de juiste indicatie (met behandeling zzp4 of hoger) bezit. Indien men niet binnen de WLZ valt of een te lage indicatie heeft (verzorgingshuis indicatie) zijn de vergoedingen afhankelijk van de zorgverzekering.