Ontzorgen

ZORGINSTELLINGEN BINNEN VG/LG SECTOR

Vitadent Mondzorg bewaakt de mondgezondheid van mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking in de VG/LG sector. Uw cliënten gaan doorgaans naar een tandarts buiten uw zorginstelling, in sommige gevallen is dit een gespecialiseerde tandarts zoals een CBT. Cliënten in deze doelgroep worden steeds ouder en behouden de eigen tanden en kiezen. Hierdoor is de mondzorg voor deze cliënten complexer dan voorheen. Zoals u wellicht weet blijkt uit onderzoek dat een gezonde mond bijdraagt aan een gezond lichaam. Daarom is er binnen uw sector steeds meer aandacht voor preventie en een intensievere, dagelijkse mondverzorging. Vitadent kan dit bieden ook wanneer er al een tandarts is die het curatieve deel van de mondzorg uitvoert.


Mondzorg dichter bij de cliënt organiseren

Als de preventieve mondzorg goed is georganiseerd, is de kans op lichamelijke aandoeningen kleiner. Om preventie te realiseren is het nodig de mondzorg dichter bij de cliënt te organiseren en de dagelijkse mondverzorging goed op de kaart te zetten en te houden. Vitadent Mondzorg is de aangewezen partij om dit voor u te organiseren. Onze medewerkers zijn specifiek geschoold om met cliënten om te gaan die een verstandelijke en/of geestelijke beperking hebben.

Met onze integrale aanpak optimaliseren we vervolgens samen met u, uw huidige mondzorgbeleid en zorgen we ervoor dat begeleiders van uw cliënten voldoende kennis hebben van goede mondzorg op de werkvloer. Acute klachten zullen hierdoor afnemen, cliënten worden niet meer geplaagd door pijn en de begeleiding wordt minder belast met de logistiek omtrent incidentele bezoeken aan de externe tandarts omdat deze door goede preventie afnemen.

Zo ziet onze integrale aanpak eruit:

Mondzorgbeleid inventariseren en verbeteren
Bij de inventarisatie van uw mondzorgbeleid brengen we in kaart welke rollen verschillende functionarissen op dit moment vervullen op het gebied van mondzorg. Indien nodig vormen we met deze managers, teamleiders, artsen en aandachtsvelders een werkgroep. Tijdens de bijeenkomsten van deze werkgroep houden we uw huidige mondzorgbeleid tegen het licht aan de hand van een draaiboek. Dit draaiboek hebben we opgesteld conform de IGJ-eisen en onze ervaringen. We nemen door of uw beleid aansluit bij de processen die hierin staan. Als dit niet het geval is, raden we u aan de processen uit het draaiboek over te nemen. We helpen u vervolgens met de implementatie van deze processen.  

Mondzorginspectie
Bij contactmomenten gedurende het jaar voeren we tandplak- en tandvleesmetingen uit bij uw cliënten. De resultaten ziet u terug in ons dashboard en zullen we uitgebreid met u evalueren. Op basis van deze informatie sturen we de mondzorg en dagelijkse mondverzorging aan. Door het menselijke resultaat in cijfers te vertalen kunnen we meer bewustwording en draagvlak creëren onder de begeleiding, teamleiders en het management. 

Scholing mondzorg: trainingen en events
Vitadent Mondzorg geeft met Vitadent Academy scholing over mondzorg aan begeleiders. Daarnaast organiseren wij met Vitadent Events bijeenkomsten over mondzorg. Deze laagdrempelige events vinden plaats bij u op locatie of elders en zijn voor iedereen toegankelijk. Ook voor cliënten zelf, wettelijk vertegenwoordigers en familieleden. We noemen het ook wel een familieavond. 


Kennismaken met Vitadent Mondzorg of meer weten over de mogelijkheden? Bel 085 7500 470.