ISO-certificering

Voor Vitadent is kwaliteit op het gebied van cliëntzorg, organisatie en scholing van grote waarde.  Zodoende hebben wij onze werkprocessen ingericht conform de eisen van ISO 9001 NEN-EN 15224:2017. Dit is het kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorg en Welzijn. TÜV NORD Nederland reikte ons dit certificaat begin 2021 uit en zal periodiek audits uitvoeren. Dit jaar ontvingen wij opnieuw ons certificaat.


Dezelfde kwaliteit in iedere zorginstelling

Met behulp van dit kwaliteitsmanagementsysteem borgen we dat we in iedere zorginstelling dezelfde kwaliteit leveren, zowel aan stakeholders, zorgmedewerkers en cliënten. We werken conform de gestelde eisen, zodat we altijd goede en zorgvuldige mondzorg leveren aan onze doelgroep: kwetsbare cliënten. Ook voldoet de geleverde zorg aan de wensen van onze stakeholders en de geldende wet- en regelgeving. 

Denken vanuit risico’s

Denken vanuit risico’s zit in het DNA van onze organisatie. Zodoende hebben we vanuit een omgevingsanalyse risico’s in kaart gebracht met betrekking tot alle verbonden en betrokken partijen. De actielijst die hieruit naar voren kwam, hebben we gebruikt voor het inrichten van het kwaliteitssysteem op procesniveau. 

Het resultaat dat uit deze analyse is voortgekomen bestaat uit prestatie-indicatoren. Deze controleren we maandelijks. Zo denken we mee met de ketenpartners vanuit de context van de eigen dienstverlening voor kwetsbare cliënten. Verder sturen wij het systeem naar een actievere vorm en voeren dit door in alle processen. Iedereen in de organisatie wordt regelmatig uitgedaagd en beoordeeld. Zo voorkomen we dat het kwaliteitsbeleid tot een passief systeem vervalt. 

Contextanalyse ‘Doen we de goede dingen?’

Bij het verbeteren en inrichten van de bedrijfsprocessen staat de contextanalyse ‘Doen we de goede dingen?’ voortdurend centraal. Om dit te kunnen realiseren overleggen we periodiek met betrokkenen, registreren we tekortkomingen, voeren we audits uit en vragen we beoordelingen aan klanten en leveranciers. 

De 11 kwaliteitskenmerken die in onze werkprocessen zijn verweven bestaan uit: geschikte correcte zorg, beschikbaarheid, continuïteit van zorg, doeltreffendheid, doelmatigheid, gelijkwaardigheid, zorg gebaseerd op bewijs en kennis, op de zorgontvanger gerichte zorg, betrokkenheid van de zorgontvanger, cliënt-/patiëntveiligheid en tijdigheid/toegankelijkheid. 

Al deze kenmerken zijn van toepassing op onze organisatie. In het bijzonder besteden we aandacht aan de ‘continuïteit van zorg’. We monitoren continu de beschikbaarheid van onze capaciteit en voorspellen de benodigde capaciteit. Daarnaast is ‘doelmatigheid’ voor ons een belangrijk kenmerk. We verlenen zorg die past bij de cliënt, waarbij we oog houden voor de balans tussen zorgkosten en resultaten. Tot slot is ‘op de zorgontvanger gerichte zorg’ cruciaal binnen onze organisatie. De zorg die wij leveren laten we altijd aansluiten op de behoeften van het individu.